Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Könyv Seprődi Kiss Attiláról

Újabb hiánypótló színháztörténeti kötettel vagyunk gazdagabbak, a könyv Seprődi Kis Attila rendezői (és színészi) életútját veszi górcső alá egy százhatvan oldalas, korabeli fényképekkel gazdagon dokumentált, ízlésesen kivitelezett könyvben.*

Az 1941-ben, Sepsiszentgyörgyön született Seprődi Kiss Attila 1968 és 1985 között volt a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház rendezője, ebben az időszakban a 110 bemutatóból 28-at Seprődi rendezett, némelyik előadásban színészként is közreműködött. Például a Tompa Miklós rendezte 1971-es Csalóka szivárvány című előadásban Homályt, az „öreg csavargót” és Kund Ottót, a „megszomorodott filozófust” alakította.

Salamon András könyvének elévülhetetlen erénye, hogy Seprődi életútját nem „hideg” akadémiai életrajzi adatokon keresztül állítja elénk, hanem megláttatja a tépelődő, kísérletező művészt, aki egy új színházi formanyelvet szeretne meghonosítani Sepsiszentgyörgyön, mert vallja: „a színház nincs pusztán nyelvi értéshez kötve”. Jó példa erre Seprődi 1969-es államvizsga-rendezése, A pipacsok halála, amelyben teljesen mellőzi Tömöry Péter szerzői utasításait, a cselekményben kibontakozó szerelmi háromszöget, a szereplők vívódásait térben vizuális elemekkel, gesztusokat, árnyjátékkal felnagyítva jeleníti meg, ahogy Bukarestben a Bulandra Színház Rameau unokaöccse című előadásában látta.

Seprődi rendezéseivel gyakorlatilag a mai kísérleti színházi formanyelv (a mai szakirodalomban inkább rendezői színháznak emlegetett) meghonosodásához járult hozzá Sepsiszentgyörgyön.

Egy színházkedvelő ember számára nagyon izgalmas ez a könyv, ugyanis Salamon András precíz kutatómunkával, Seprődi rendezéseinek, főbb kritikai recepcióinak feltárásával, a még élő tanúk személyes közléseivel, az oral history módszerével próbál hatni egy közösség emlékezetére. Mert fel kell mutatni egy közösségnek, akár már a huszonnegyedik órában is azokat az egyéniségeket, akik alakították, meghatározták az identitását.

Salamon András ugyanakkor betekintést enged abba a gátló, embertelen szociálpolitikai környezetbe, amelyben Seprődi alkotni volt kénytelen. Ez a cenzúra által betiltott, megnyirbált, kialkudott előadások világa. Ebből a könyvből tudhatjuk meg például, hogy csak az 1970/1971-es évadban betiltották a következő előadásokat: August Strindberg Haláltánc, és Seprődi rendezésében Kovács Levente Csak feküdni csukott szemmel című drámájának tervezett ősbemutatóját, amelyben Borbáth Ottilia játszotta volna a főszerepet. Az elutasítás indoka mindig kisszerű volt a cenzori államapparátus részéről. Kovács Levente ősbemutatóját azért kaszálták el, mert: „az alkoholt bőségesen fogyasztó szereplők nem voltak példamutató, öntudatos, nemzetiségi hősök”.

Salamon András a rács metaforájával ragadta meg Seprődi életútját (írhatnám azt is, hogy sorsát) és munkásságát. Joggal kérdezhetnénk, mik ezek a rácsok Seprődinél, amelyekre Salamon András utal könyve címében, és végigvezeti ezt a metaforát a könyvön. A rács egy fizikai, körülménybeli és lelki akadály. A rácsba bele lehet kapaszkodni, vágyni a rácson túli világra, áttörni a rácsokat, kiszabadulni közülük, újra és újra beléjük lehet ütközni. Seprődi élete és munkássága tele van ellentmondásokkal, tépelődésekkel, sikerekkel és bukásokkal, elismertséggel és meg nem értettséggel. Sepsiszentgyörgy sokat köszönhet neki, a sokszor formabontó, merész színházi rendezésein túl, az életrajza szerint ő alapította a sepsiszent­györgyi színház stúdiótermét, ahol teret lehetett engedni a modern színházi alkotásoknak vagy műhelymunkáknak, vagy legalább megkísérelni az egyre szűkülő politikai élettérben. A stúdióteremben (ahol ma bábszínház működik) mutatták be utolsó teljes rendezői munkáját, az Emigránsokat. A rendszerváltásig nem is rendezett Sepsiszentgyörgyön.

Megelégedetten lapozhatjuk át Salamon András könyvét, jól dokumentált, archív fotókkal gazdagon illusztrált művet tarthatunk a kezünkben. Csak egyetlen mondattal nem érhetünk egyet: Seprődi Kiss Attila rendezői munkáinak nagy része „kikopott a szakma emlékezetéből”. Tudomásunk van arról, hogy Philther-elemzések, doktori dolgozatok fejezetei boncolgatják Seprődi rendezői munkásságát, és jelen könyv is azt támasztja alá, hogy Seprődi Kiss Attila kitörölhetetlen nyomot hagyott városunk és szűkebb pátriánk kulturális és szakmai életében.

 

* Salamon András: Seprődi Kiss Attila rácsai. UArtPress Kiadó, Marosvásárhely, 2022.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Kulcsár Beáta munkája* a Weiszlovits/Vaiszlovich család élettörténetét meséli el, több nemzedéken át bemutatva a családhoz tartozó férfiak életpályáját. A szerző a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait, a kötet pedig a doktori dolgozatához elkészített kutatás gyümölcse. Kulcsár Beáta doktori munkáját az Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858–1944) címmel védte meg, majd a kötet publikáláskor kapta az „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944) címet.

A szatmári, illetve erdélyi költők verseit népszerűsítő műsorokat nemcsak helyben, hanem környékbeli településeken is bemutatták – esetenként olyan kivételes szerzők részvételével, mint Kányádi Sándor vagy Gellért Sándor. A szavalóműsorok egyfajta folytatásaként Csirák Csaba diákvetélkedőket hirdetett, amelyeken a versmondás mellett a megszólaltatott szatmári és erdélyi költők személyével kapcsolatos kérdések is fontos szerepet kaptak. Mivel ezek a magyar nyelvű, magyarokról szóló rendezvények rendszerint népes közönség előtt zajlottak, sok magyar embert megmozgattak, népszerűségre tettek szert, szervezőjük idővel szálkává vált a hatóságok szemében.

A téma, ahogy a kötet címe is sugallja, a középkori magyar egyházi személyek felszentelése a Római Kúriában. A feldolgozott anyag időintervalluma kilencvenhét évet ölel fel. Fedeles Tamás összegző bevezetést írt arról, hogy miről is van szó a kutatásban, majd a Vatikáni Levéltár iratainak másolatait írta át, és készített melléjük regesztát. 

Ahogy azt már megszokhattuk, akár egyedüli szerzőként, akár Ucu Bodiceanu történésszel közösen írt, helytörténeti tárgyú könyvvel jelentkezik, Ancuța-Lăcrimioara Chiș egyben utazásra invitál minden olyan turistát, aki nyitott a könyveiben bemutatott helyszínek felfedezésére, különleges kulturális információk befogadására. Ezúttal háromnyelvű (román, magyar és angol) albumot adott közre, Kolozsvári paloták / Palatele Clujului / Palaces of Cluj címmel (Școala Ardeleană, Kolozsvár, 2022).

Karácsonyi Károly a Babeş–Bolyai Egyetem biológia–földrajz szakának végzettjeként (1964) közel húsz éven át (1969–1988) dolgozott a Károlyi-kastély épületében működő nagykárolyi múzeum botanika szakirányú muzeológusaként. Ez idő alatt hivatali feladatai közé tartozott a kastélyt övező dendrológiai kert gondozásának az irányítása. (...) Akkoriban mondhatni minden ott termesztett fát, cserjét, növényt ismert, de a parkbeli vegetáció sorsát utána is figyelemmel kísérte, legújabb könyve megírásának időpontjáig gyakran szolgált tanácsokkal a kert későbbi gondozóinak.

Új, fokos kötettel lepte meg olvasóit a Gyergyóban élő szorgalmas történész, Garda Dezső. A szerzőnek egyre szaporodnak a könyvei, és földrajzilag is egyre tágabb témákat tárgyal, amelyekben a legfontosabb székely és magyar sorsfordulatokat veszi sorra. Munkáiból egy összerdélyi kép bontakozik ki előttünk, ugyanakkor roppantul érdekes a művek mögött álló alkotó életútja is. 

A szám szerint kilenc erdélyi író miniatúráját tartalmazó könyv szerzőjének válogatási szempontjait nem ismerem, de ismerem a szerzőt, és eligazít a könyv címe: Erdély lelke szólal*. Azok kaptak ide meghívót, akikből Erdély lelke szólal, Erdély lelke sugárzik. Nemcsak műveikből, hanem életükből, emberi tartásukból, nemzettudatuk nyilvánvaló vállalásából. 

A hazai diákok általában útinaplóban jegyezték le, dokumentálták az utókornak külföldi egyetemjárásaikat, azaz peregrinációikat – ezek megismerése révén pedig a korabeli magyar értelmiségről is többet megtudhatunk. Egy tanulmányi út, egy fontos életszakasz dokumentációjával szembesülünk, ha kezünkbe veszünk egy peregrinációs naplót. Esetünkben gróf Teleki Sámuel peregrinációs naplója az elemzés tárgya, amely a Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelent meg Kolozsváron, 2020-ban.

László Gyula (Kőhalom, 1910 – Nagyvárad, 1998) kolozsvári éveinek és itteni régészeti kutatásainak szélesebb körben kevésbé ismert adalékait tárja elénk, így az újdonság és a hiánypótlás erejével – és az olvasói felfedezés örömével – hat M. Lezsák Gabriella nemrég megjelent könyve.

Kulturális svédasztalként jellemezte Szonda Szabolcs a május 26–29. között zajló SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált. A Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatójával, a könyvvásár programfelelősével a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában első alkalommal megszervezett könyvszemléről beszélgettünk.

Hallgató a hátsó padban címmel jelent meg Tulit Ilona új könyveaz Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) gondozásában. A kötet az AESZ-füzetek sorozat 18. kiadványa. (...) Az AESZ másik új kiadványa Péntek János Kalotaszegi tájszótár című könyve.

Négy fiatal történész jelentkezik együtt e kötetben. Közülük ketten már megvédték a disszertációjukat, ketten pedig a védéshez közelednek. Ők most e  két város világháború előtti másfél évtizedének legavatottabb szakemberei. Fodor János, aki Bernády György pályafutásáról írta már kötetként is megjelent dolgozatát, Marosvásárhely és a Bernády-korszak elhivatott elemzője. Úgy tűnik, hogy e kötet összeállításának ötlete is tőle származik. Ferenczi Szilárd Kolozsvár 1890 utáni várospolitikájáról írt disszertációt, Fazakas László Kolozsvár infrastruktúrájának, főleg a víz- és gázvezeték, csatornázás kutatója, Gál Zsófia pedig a századeleji kolozsvári katolikus építkezések feldolgozója.

Garda Dezső, Gyergyószentmiklóson élő tanár, szociográfus, történész szakíró, politikus nemrég megjelent könyve felszínre hozza a múlt század kilencvenes éveinek az elején beindult (...), több mint másfél évtizedig tartó népfőiskola-törekvések kezdeti eseményeit. Mert abban a korszakváltó időben jórészt nem spontán módon indultak be a különböző, jövőbe tekintő társadalomszervező folyamatok, hanem jól átgondolt, megtervezett programok keretében. 

Közel hétszáz oldalas, fokos opusszal gazdagította eddigi 27 kötetből és sok tanulmányból álló életművét a szorgos gyergyói történész, dr. Garda Dezső. A száz évvel ezelőtti páratlan eseménysor, amely a román hadsereg 1916-os betörésével és a kivérzett országba való 1919-es bevonulásával járt, olyan krónikására talált benne, akit politikusként is megismerhettünk négy parlamenti mandátuma alatt, amikor is a székelység legégetőbb gazdasági és kulturális érdekei mellett kiállva próbálta meg a históriai jóvátétel ügyét előbbre mozdítani. Különben nemegyszer magára hagyták saját pártjában is. 

Az EME Tudomány- és technikatörténeti füzetek sorozatának a 2020-ban megjelent 14. kötete* igazi csemege mindazok számára, akik érdeklődnek Erdély művelődéstörténete iránt. A kiadvány messze túlszárnyalja a sorozat által hirdetett füzetméretet, hisz tekintélyes terjedelmével – 420 oldalával – egyértelműen azt sugallja, hogy a téma szempontjából nem hétköznapi kiadványról van szó.