Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Víz a környezetünkben

„Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenük. Mintha a vízcsepp ezt mondaná:
Én más vagyok,
mint a tenger.”

(Márai Sándor)

Kevés olyan anyag létezik, melyről annyit beszélnénk a mindennapi életben, melyről annyi jellemzést, megállapítást, mondást ismernénk, mint a víz: A víz, az élet forrása; Víz = élet (Unicef); Létünk alapja a víz; A víz az élet bölcsője stb. És valóban, víz nélkül az élet sem alakult volna ki a Földön, és mi sem léteznénk nélküle. Nyelvünkben több szólás, közmondás is a vízhez kapcsolódik: „Él, mint hal a vízben”, „Vizet hord a Dunába”, „Aki fél a víztől, nem eszik halat”, „Kint van a vízből”, „Késő vizet hordani, amikor már leégett a ház”, „A víz sem mossa le róla” stb.

Az ókorban Arisztotelész (i. e. 384 – i. e. 322) megállapította, hogy világunkat négy őselem építi fel: a föld, a levegő, a tűz és a víz. Utóbbi elnevezése a IUPAC-nómenklatúra szerint ugye víz vagy oxidán, de használják a nem hivatalos dihidrogén-monoxid, hidrogén-hidroxid elnevezéseket is. Képlete: H2O. A természetben a hidrogén- és az oxigénatomnak 3-3 stabil tömegszámú izotópja létezik (1H, 2H, 3H, illetve 16O, 17O és 18O), emiatt a vízmolekula elvileg ezen izotópok kombinációjaként kilenc eltérő molekulatömegű változatban jöhet létre. A legnagyobb mennyiségben 1H216O formában van jelen (könnyű víz), kisebb mértékben 2H216O formában (nehézvíz). A természetes vizekben a 2H216O – 1H216O arány 1/3500 és 1/5500 között változik. Molekulaszerkezete: tipikus poláros kovalens vegyület, a kötésszög, melyet a hidrogénatomok egymással bezárnak 104,45 fokos. Mindezek egyedi, másoktól nagymértékben eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületeket jelentenek.


1. ábra

Fizikai tulajdonságai:

–             szobahőmérsékleten folyadék, olvadáspontja 0 °C, forráspontja 100 °C (0,1 MPa);

–             legnagyobb sűrűsége 3,98 °C-on van;

–             poláros molekula, állandó dipólus momentummal rendelkezik;

–             nagy felületi feszültséget mutat, értéke a higany után a legnagyobb az összes anyag közül;

–             nagy a dielektromos állandója;

–             jó oldószer, főleg az ionos és poláros vegyületeket oldja;

–             nagy a fajhője, az olvadás- és párolgáshője.

Környezeti szempontból ezek a tulajdonságok meghatározóak az élővilág kialakulásában, fejlődésében, és végső soron a mindennapi életünkben. Mivel magas olvadás- és forrásponttal rendelkezik (az analóg vegyületekhez viszonyítva), a Földön mindhárom halmazállapotban előfordul, szabályozva ezzel a globális vízforgalmat. A vízmolekulák folyadék fázisban is rövid ideig fennálló, tetraéderes szerkezetben csoportosulnak, ennek kialakulásához hozzájárul a molekulák közötti gyenge kémiai kötés, az úgynevezett hidrogénkötés fellépte. Fagyáskor a szilárd fázisban a molekulák hexaéderes szimmetriájú rácsban foglalnak helyet, melynek a térfogata a tetraédereshez viszonyítva nagyjából 10%-al nagyobb. Ezzel magyarázható, hogy a jég még a forró víz tetején is úszik. A víz sűrűség, valamint és a víz-jég sűrűség anomáliája következtében télen a felszíni vizeknek csak a legfelső rétege fagy meg (és nem alulról kezdve teljesen), biztosítva ezáltal a vízi élőlények életben maradását. A nagy felületi feszültség a talaj kapillaritásában, a talaj vízháztartásában játszik fontos szerepet. A talajvíz nagy része a kapillárisokban raktározódik, ahonnan a növények a gyökereikkel könnyen hozzáférnek. A permanens dipólusmomentum lehetővé teszi sok szerves és szervetlen anyag vízben való oldódását, beleértve a biológiai fontosságúakat is. A nagy dielektromos állandó erőteljesen „árnyékolja” a szervezetben lévő sok-sok ion hosszú távú kölcsönhatását, lehetővé téve egyes ion-ion kölcsönhatásokra érzékeny molekulák aktivitását.

A víz nagy fajhőértéke a kiegyensúlyozott, az élő szervezetek számára előnyös klímafeltételeket teremti meg a Föld felszínén. Gázfázisban a víz (a vízgőz) nagyon hatékony üveghatású gáz, mely esetében az atmoszférában lejátszódó fázisátalakulások során (gáz → folyadék → szilárd) felszabaduló látens hő melegíti a légkört (eltérően a többi üvegházhatású gáztól, amelyek az elektromágneses sugárzást nyelik el). Hozzávetőlegesen 21°C a víz közvetlen üvegházhatásából származik, mely a teljes érték 63,63%-a.

Kémiai tulajdonságai: a víz reakcióképes, amfoter jellegű vegyület. Kis mértékben ionizálódik. Sav-bázis, redoxi- és komplexképződési reakciókban vesz részt. A sav-bázis reakciók (hidrolízis) a természetben a kőzetek mállásában játszanak fontos szerepet, a komplexképződés pedig az ionok biológiai hasznosításában fontosak.

Környezetünk egyik fontos eleme, mely a hidroszférát alkotja a többi környezeti egység mellett (geoszféra, atmoszféra, bioszféra és krioszféra). A Föld életében a víznek nagyon fontos szerepe volt, illetve van: ez pedig bolygónk klímarendszerének és az életnek a kialakítása és fenntartása. A természetben a víz állandó mozgásban van (vízszintes és függőleges irányban egyaránt), a környezeti elemek között pedig intenzív anyag- és energiacsere megy végbe, zárt ciklusokban. Ezt nevezzük a víz körforgásának, mely évi 396 000 km3 mennyiséget jelent, és melynek hajtóereje a Nap. (1. ábra)

A hidroszféra kialakulása 3,8 milliárd évvel ezelőtt történt, magmatikus eredetű. A vulkanikus aktivitás következtében a földfelszínre a magmával nagymennyiségű víz került, és amikor a hőmérséklet 100°C alá csökkent, az ősatmoszférából a vízgőz kondenzálódott. Ez csapdaként szolgál a továbbiakban ahhoz, hogy a felszínre került víz a világűrbe elillanjon. A szakemberek azt is feltételezik, hogy jelentős mennyiségű víz került a Földre a jégaszteroidák révén. A Föld felszínén a legnagyobb mennyiségben jelenlevő vegyület, a bolygó felszínének 70,8%-t (361 126 400 km²) víz borítja, a szárazföldek részesedése csupán 29,2% (148 939 100 km²). A Föld, a „kék bolygó” vízkészlete évmilliók óta állandó, mely összesen 1 384 000 000 km3 víztömeget jelent. A víz nem oszlik el egyenletesen a Földön, a hidroszféra vízkészletének eloszlását és arányát az 1. táblázat szemlélteti.


1. táblázat

Látható, hogy a vízkészlet több mint 97%-a sós tengervíz, az édesvíz kevesebb, mint 3%-ot tesz ki, ennek is 87%-a szilárd formában, a gleccserekben, hóban fagyott állapotban van. Így a rendelkezésünkre álló, felhasználható édesvíz mennyisége a Föld teljes vízkészletének csupán 0,5%-a (35 millió km³), az emberiségnek ebből kell gazdálkodnia. A felhasználható édesvíz egy kis része az atmoszférában van jelen felhők, köd, vízgőz formájában. Másik, a nagyobb része, a felszín alatt (talajvíz) található, illetve felszíni vízként tavak, folyók stb. alakjában. A számunkra hasznosítható édesvízkincs igencsak korlátos, és sajnos egyre nagyobb mértékben szennyeződik.

A természetes vizek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet több nemzetközi szervezet és konferencia. Az 1992. évi Rio de Janeiró-i Környezetvédelmi Konferencián a küldöttek négy átfogó problémát fogalmaztak meg: 1. A megújuló készletek hiánya; 2. A készletek egyenlőtlen megoszlása; 3. A korlátlan gát- és tározóépítések következményei; 4. A vízminőség, a vízszennyezési kérdések és ezek következményei. Ugyanakkor javasolták a víz világnapjának bevezetését is, melynek megtartásáról ENSZ-közgyűlés még abban az évben döntött. Így 1993-tól március 22. hivatalosan a Víz Világnapja, 2017-ben a világnap szlogenje: „Szennyvizek? Tiszta vizet!” Az ENSZ Közgyűlése a 2005–2015-ös időszakot a „Víz az életért” cselekvés nemzetközi évtizedének nyilvánította, célul tűzve ki, hogy a tiszta vizet nélkülözők több mint fele rendes ivóvízhez juthasson, a 2013-as év pedig a vízügyi együttműködés nemzetközi éve volt.

Az édesvizet a mindennapi életünkben széles körben használjuk: ivóvízként, a háztartásban, a mezőgazdaságban az élelmiszerek előállítására, az iparban stb. A különböző gazdasági szektorok vízigénye eltérő: világviszonylatos átlagban az édesvíz 10%-t a lakosság, 30%-t az ipar, 70%-t a mezőgazdaság használja fel. Az EU-ban a következő arányok érvényesülnek: 44% az energiatermelésre; 24% a mezőgazdaságra; 17% a lakossági vízellátásra; 15% az iparra esik. Természetesen országonként, zónánként, a gazdasági fejlettség függvényében a globális átlaghoz viszonyítva lényeges eltérések mutatkoznak: pl. a skandináv országokban a mezőgazdasági öntözésre a vízkészlet 15%-a esik, addig Görögországban ez az érték nagyjából 75%. A vízfogyasztás jellemzésére felhasználhatjuk az egy személy által közvetlenül elfogyasztott vízmennyiséget (ivásra, tisztálkodásra, táplálkozásra stb.). Ez az érték viszont nem fedi az élelmiszerek, az ipari cikkek stb. előállítására felhasznált édesvíz mennyiségét. Erre vezették be az ökológiai lábnyom analógiájára a vízlábnyom (water footprint = WFP) fogalmát Ashok. K. Chapagain és Arjen Y. Hoekstra javaslatára. Ez az egyén, a közösség vagy egy üzletág által használt tárgyak előállításához és az általuk igénybevett szolgáltatásokhoz szükséges, térfogatban kifejezett vízmennyiséget jelenti, és az ember a vízrendszerre gyakorolt hatásához kapcsolódik a fogyasztást illetően. Egy főre eső napi vízfogyasztás átlagban kb. 135 liter (ivás, tisztálkodás, főzés, mosás, mosogatás), ami évi átlagos 625 m3-t jelent. A vízlábnyom figyelembevételével az ENSZ statisztikái szerint egy ember átlagfogyasztása 1240 m3 édesvíz évente (UN Water, 2009). A közvetett vízfogyasztás jelentős mértékben növeli vízlábnyomunkat. Például a következő termékek előállításhoz: 1 csészényi kávé – 140 l, 1 kg marhahús – 16000 l, 1 családi autó – 83000 l, 1 egy szelet kenyér – 40 l, 1 darab tojás – 135 l, 1 darab hamburger – 2400 l, 1 pár bőrcipő – 8000 l, 1 farmernadrág – 8000 l, 1 darab mikrochip – 32 l, 1 kg rizs – 3000 l, 1 kg búza – 1500 l, 1 kg kukorica – 1000 l édesvízvíz szükséges. (Összehasonlításként: egy teli fürdőkádnyi víz 140 liter). A szükséges édesvizet leggyakrabban a felszíni (folyók, tavak) és a felszín alatti vizek (rétegvizek, talajban raktározódott esővíz, talajnedvesség) kitermelésével nyerik.

Annak függvényében, hogy az édesvizet honnan nyerik, megkülönböztetünk kékvíz-lábnyomot – a kék vízkészlet fogyasztását (felszíni és felszín alatti vizek); zöldvíz-lábnyomot, amely a zöld vízkészlet fogyasztását (talajban raktározódott esővíz, talajnedvesség) jelenti; illetve a szürkevíz-lábnyomot – ez szennyezésre utal (szükséges édesvíz mennyisége a telített szennyezők feldolgozásához). Ennek tükrében a fogyasztást úgy definiálhatjuk, mint a vízgyűjtő területekből a felszíni és felszín alatti víztestek vízvesztesége (a víz párolgása, visszatérés egy másik vízgyűjtőterületre, beépülés egy termékbe). Az adott víztestben a víz, mint a megújuló készlet, a hidrológiai körforgás eredményeként pótlódik. Hosszú távon a fenntartható fejlődés akkor valósítható meg, ha a vízkitermelés mértéke (I) nem haladja meg a rendelkezésre álló víz mennyiségét. Pontosabban, az édesvízkészlet kitermelésének korlátját a viszonylag gyors vízkörforgásban évről évre megújuló, dinamikus készlet (Q) határozza meg, nem pedig a lényegesen nagyobb statikus (a víztest térfogata). Amennyiben a készletek kihasználtsági foka (I/Q arány) nem haladja meg a 40%-t, a helyzet stresszmentes, nem beszélhetünk vízhiányról. Ha ez az arány a 70% -t eléri, súlyos vízhiány esete áll fenn, 100% felett a víztartalékok kimerítéséről, kizsákmányolásáról beszélhetünk. (2. ábra)

Az édesvíz hiánya, ezen belül az ivóvízé egyre nagyobb méreteket ölt a Földön. Mára már világméretű jelenségnek tekinthetjük, mivel az emberi társadalom édesvízigénye meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget. Jelenleg körülbelül 50 ország küzd vízhiánnyal. 1960 óta a vízfelhasználás megduplázódott a Földön, a vízprobléma fő kérdése pedig nem elsősorban lakossági vízellátás, hanem az annak sokszorosát igénylő táplálkozás biztonsága. Ennek előfeltétele a vízbiztonság.

Korlátozó tényező, hogy az édesvízkészletek nem oszlanak el egyenletesen a bolygón, pl. az arab világban a Föld népességének 5%-ára a készletek 1%-a jut, míg Kanada,ó a másik véglet, ahol a globális vízkészletek 20%-ához a népesség csupán 0,2%-a tartozik. Egy másik markáns redukáló tényezőkként jelentkeznek a vízrajzi, hidrológiai, szennyezési és ökológiai okok:

– a megújuló készletek mintegy 20%-a távoli, „eldugott” területen található, és aligha hozzáférhető (ilyen az Amazonas óriási készlete);

– a fennmaradó fele a vízfolyás méretétől függően árvizekkel és monszunnal érkezik, gyorsan lefolyik, és csak egy kis része hasznosítható tározók építése révén;

– a készletek jelentős, de pontosan nem ismert hányada (legalább 30%-a) kiiktatódik az ökológiai vízigény és a legkülönbözőbb szennyezések következtében. Így globális szinten a kihasználtság 50% körüli, a ténylegesen hasznosítható készlet csupán mintegy kétszerese az igényeknek.

A vízhiánynak több kiváltó oka van, a legfontosabbak: a népesség növekedése, a pazarló vízhasználat, az urbanizáció, környezetszennyezés, valamint a klímaváltozás.

A globális népesség az utóbbi 100 évben exponenciálisan növekedett: míg 1960-ban 3 milliárd ember volt, addig 2045-re 9 milliárd embert prognosztizálnak. Emiatt a mai fajlagos vízkészlet mintegy 27000 m³/fő/év, a 8,5 milliárd lakossal számolva 2035 körül 4700 m³/fő/év-re lecsökkenhet. Tehát nem a készlet, hanem annak egy főre jutó hányada csökken a népesség növekedése miatt, mégpedig vészesen. A népességnövekedés hozzájárulása a további vízhiány kialakulásához 70-80%, míg az éghajlatváltozásé 20−30%.

Pazarló vízhasználat: a vízfelhasználás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, mint a Föld népessége, az igény növekedését egyelőre nem sikerült visszafogni. Egyes országok, melyek nem szenvednek vízhiányban, pazarolnak (pl. ilyen ország az Amerikai Egyesült Államok). A legnagyobb fogyasztó az ipar és a mezőgazdaság, amelyek a teljes vízhasználat 70%-át jelentik. Megfelelő törvények hiányában nincs lehetőség a pazarlás visszaszorítására. Az ENSZ jelentése szerint a legfontosabb lépést a vízhasználati díjak drasztikus emelése jelentené.

Az urbanizáció: a népesség növekedése globális szinten ma már a városokra koncentrálódik, ami együtt jár az átláthatatlan vízi infrastruktúrák kialakulásával. Nincs megoldva a biztonságos ivóvízellátás és a szennyezéselhelyezés, ami a fejlődő világban 1,1, illetve 2,6 milliárd embert érint, és a fejlesztések messze nem követik a terveket.


2. ábra

A klímaváltozás hatásai és következményei a vízkészletekre, a vízgazdálkodásra, a víz mennyiségi eloszlásának megváltozására a Földön egy többszörösen összetett probléma. Közvetlen hatások: csapadékviszonyok megváltozása sok területen, a kiszáradás és az elsivatagosodás kiterjedése (eltűnő vizek, kiszáradt tavak); a boreális területek összezsugorodása, a hó- és jégtakarók olvadása; a sós, óceáni vizek a földalatti édesvízkészletekkel való keveredése; a hőmérséklet esetében az anomáliaértékek területi eloszlásának sokkal szélsőségesebb értékei stb. A globális hőmérséklet növekedése és a szárazság együttesen megduplázhatja a mezőgazdaság vízigényét.

Környezetszennyezés: miközben a gazdag országok a szennyvíz nagyjából 70 százalékát tisztítják, világszerte átlagosan a szennyvíz 80%-a kezeletlenül kerül a környezetbe, néhány országban pedig több mint 90%-os ez az arány. A legnagyobb mértékben a palagáz-kitermelés, a hagyományos bányászat és számos más ipari tevékenység szennyezi a vizet, valamint a talajvízbe szivárgó szennyvíz, vegyi anyagok stb.

A gazdasági növekedés jelentősen megnöveli a vízszükségletet. A víz egyes országokban a gazdasági teljesítmény meghatározója lehet – ilyen például Kína és India.

A vízforrások iránti kereslet folyamatosan nő világszerte. A készletek kifogyóban, a társadalmakban pedig évről évre egyre nagyobb feszültségeket okoz a vízhiány, ami akár háborúskodásba is torkollhat (hidrológiai hadviselés – hydrological warfare), amelyben a folyók, tavak és víztározók nemzetbiztonsági-katonai célpontokká válnak). Napjaink vallási köntösbe burkolt regionális háborúi valóságban nagyrészt az édesvízforrások birtoklásáért, a vízkincsekért folyó küzdelem, ilyen pl. az iraki–szíriai konfliktus, Izrael, valamint Palesztina, Libanon, Szíria közötti úgynevezett hatnapos háború, Egyiptom és Etiópia küzdelme a Nílus vizéért, India és Pakisztán konfliktusai stb.

Merre haladjunk? Melyek a legégetőbb, leggyorsabban megoldandó problémák?

„Először: a készletek és az igények kapcsolatának újragondolása a termékek és szolgáltatások biztosítása szempontjából.

Másodszor: a nagytérségi, zárt körforgások kialakítása (a kaszkád elv alkalmazása).

Harmadszor: a készleteket az azokhoz legjobban illeszkedő igények kielégítése (alkalmazkodó mezőgazdaság).

Negyedszer: a globalizációval növekvő virtuális vízkereskedés szabályozása.

Ötödször: vizeink jobb védelme a szennyeződésektől.

Hatodszor: az éghajlatváltozást szem előtt tartva, vizeinkkel a jövő klímájának megfelelő gazdálkodás.

És végezetül: minden terv az intézményi rendszeren keresztül valósuljon meg.

Új gondolkodásmódra van szükség. Az édesvíz korlátos, semmivel sem helyettesíthető, értékes erőforrás. Használatát a fenntarthatóság, a megfontoltság és az átgondolt tervezés kell, hogy jellemezze. Késésben vagyunk.” (Somlyódy László, A világ vízdilemmája, Magyar Tudomány, 2011/12., 1411.)

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Hozzászólások

Értékes, színvonalas és részletes elemzése a vízzel kapcsolatos ismereteinknek. Öröm, hogy rá lehet találni ilyen forrásmunkákra is!!!

 

Köszönet érte!!!

Új hozzászólás

További írások

Az oktatás nem más, mint a tudás rendszeres, intézményesített „átadása”. Valójában a tudás nem adható át, minden embernek újra kell teremtenie saját élményeiből azt a tudást, amit majd alkalmazni fog. Comenius szerint születéskor a gyermek csak a tudomány magjával van felruházva, majd az oktatás serkenti ezeket a „magokat”. 

Az ember a legrégibb idők óta próbál eligazodni a csillagok között. Ezért fantáziája benépesítette az égboltot különböző csillagalakzatokkal. Így került az égre az a sok állat, mint például medve, kutya, delfin, sas, hattyú, kutya, kos, bika, rák, skorpió, számtalan mitológiai figura, használati tárgy stb. Szóval minden nép a saját regéinek-meséinek alakjait, vagy éppen jellegzetes használati tárgyait emelte a csillagok közé. 

Benedek Dezső antropológus, nyelvész a Georgiai Egyetem professzora, vendégtanár Oszakától Kolozsvárig, számtalan tudományos publikációval és kutatói ösztöndíjjal rendelkezik, és nem mellesleg 18 nyelven ért és beszél. Szakterülete a nyelvészet, pszicholingvisztika, a pszichológiai antropológia, a roma etnológia, a japán, a kínai, a koreai és a vietnami nyelv és irodalom, a kulturális antropológia, a kelet- és közép-európai és ausztronéziai etnológia, a szociológia, a humánföldrajz, a szociál- és antropológiai pszichológia.

Ki és mikor alkotta meg a radiokarbonos kormeghatározás technikáját? Pontosan mit is jelent? Napjainkban milyen eszközöket használnak a vizsgálatok során? Melyek lehetnek a céljai az ilyen vizsgálatoknak? Milyen mértékben tudja segíteni a régészetet a kutatásai során? Milyen konkrét példák vannak a szénizotópos vizsgálatokra? Ezeknek a kérdéseknek igyekeztem utánajárni ebben az írásban.

Vallasek Aletta, koronavírus

2020 március 30., hétfő. Ezen a napon léptem be először, teljes védőfelszerelésbe burkolva, jelenlegi munkahelyem, a dél-németországi tüdőkórház újonnan kialakított, a többi résztől dupla ajtóval elzárt koronavírus-osztályára. (...) A beöltözési procedúra mindig a kézfertőtlenítéssel kezdődik, aztán következik a védőfelszerelés megadott sorrendben való felöltése, mikor úgy tűnik, hogy minden darab a helyén van, akkor át lehet lépni a következő ajtón: következik a piszkos öltöző. Itt leellenőrzöm az egész alakos tükörben, hogy nem felejtettem-e el valamit, megvan-e a második, rövidebb munkakesztyű a hosszú belső kesztyű felett, jól záródik-e a köpeny hátul. Minden rendben, kilépek a második öltözőből, be a fertőző zónába.

fenntartható fejlődés, ensz

Napjainkban lépten-nyomon halljuk, látjuk, olvasunk róla, valóságos „divattéma” lett a fenntartható fejlődés témaköre, problémája. De mit is értünk a fenntartható fejlődés fogalma alatt, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy mindez megvalósuljon? A „fenntartható fejlődés” fogalma a környezettel, a környezetszennyezéssel kapcsolatos. A probléma gyökere mintegy kétszáz évre, az ipari forradalmat követő időszakra nyúlik vissza. A tudomány és technika fejlődésével az ipari termelés felpörgött, megsokszorozódott, amelynek a természet látta kárát a nyersanyag kibányászása, feldolgozása révén, valamint a természetben tárolt nagymennyiségű hulladék miatt. Ezzel párhuzamosan a Föld népessége is megszaporodott, ami a mezőgazdaságot állította komoly feladatok megoldása elé hozzájárulva a természet szennyezéséhez (talajerózió, monokultúrák elterjedése, növényvédő- és rovarirtó szerek alkalmazása stb.). Manapság a szennyezés a Föld minden környezeti elemét átfogja, magát az életet is veszélyezteti.

Palocsai Rudolf

Palocsay Rudolf, a saját erejéből építkező növénynemesítő mindig, minden időben és minden rendszerben megállta a helyét, mert hihetetlen munkabírással rendelkezett, illetve nagyon szerette a növényeket és a természetet. Palocsay Rudolf kertész volt, növénynemesítő, kertészeti szakíró, valamint a Román Mezőgazdasági Akadémia tiszteletbeli tagja. Nemesítési kísérleteivel hírnevet szerzett belföldön és külföldön egyaránt, és hozzájárult a romániai mezőgazdaság fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez.

erdővidék

Napjaink kihívásai közé tartozik a globális ökológiai válság mérséklése, melynek hatásai megnyilvánulnak politikai, gazdasági és társadalmi szempontból, mind globálisan, mind helyi szinten. Ez a válság a bizonytalanságba sodorta az emberiség jövőjét és sürgeti a megoldásokat. Megoldásként a fenntarthatóság fogalma – mint biztonságos jövőt és emberi jólétet ígérő jövőkép – tört be a tudományból a köztudatba, és mára már számos ágazatban megjelenik.

heller lászló

A rendelkezésre álló konkrét adatok szerint 1940. november 20-án tette meg Heller László US2356404 kódszámmal amerikai szabadalmi bejelentését a levegőhűtéses kondenzációs eljárásra vonatkozóan. A szabadalmaztatás ügyét ugyan a háborús körülmények is hátráltatták, de végeredményben a bejelentés 1944. augusztus 22-én oltalmat kapott! A feltaláló és iparjogvédelemben jártas kollégái ugyancsak szakszerűen és körültekintően jártak el, amelynek végeredményeként hosszú évtizedekre biztosították a Heller Systemként jegyzett találmány védettségét.  

 A szakemberek azonban sok „mesterséges”, azaz a természetben nem található anyagot ismernek és kínálnak használatra, ismerjük el, egyre sikeresebben, amelyek lényegesen különböznek a természetes anyagoktól. A legfontosabb különbség nem a fizikai tulajdonságokban van, hanem főként a természetben való viselkedésükben. 

kaktusz

Virágzó amerikai tsuda gróf Bánffy György bontsidai kertjében” – adja hírül az 1700-as évek végén az egyik akkoriban megjelenő újság. A szenzációnak szánt híradás egy, a szűkebb hazánkban akkor még ritkaságnak számító pozsgás növény, az Aloe virágzásáról tudósítja a lap olvasóit, bár a „tsuda növény” leírása tulajdonképpen egy másik, szintén pozsgás növényre, egy Agavéra utal . Azonban amit Erdélyben akkor még különlegességnek, egzotikumnak tartottak, az a pozsgás növények, és ezen belül a kaktuszok őshazájának számító Afrikában, illetve az amerikai kontinensen már évezredek óta ismert volt. 

A következő sorokban a társadalmi cselekvés egyik összetevőjét fogom ismertetni: a tömegcselekvést. Nem mindenfajta cselekvést nevezünk társadalmi cselekvésnek. Akkor válik társadalmi jellegűvé egy cselekedet, ha mások viselkedéséhez igazodik. Számos esetben tényleges indulatok és érzelmi állapotok határozzák meg a cselekvést. A tömeg létrejötte függvényében három típust különíthetünk el: előzetesen megszervezett tömeget, konvencionális tömeget és spontán tömeget. E tömegtípusok vizsgálata függvényében lényeges kiemelni a szervezetlenség jellegzetességeit. A szervezetlen tömeg jellemzői közé soroljuk a következőket: impulzivitás, erőszakosság, következetlenség, határozatlanság, befolyásolhatóság, tudatlanság. Viselkedése olyanféle, mint egy tanulatlan, indulatos vagy féktelen gyermeké, szenvedélyes meggondolatlan felnőtté. A legrosszabb esetben megnyilvánulásai egy vadállatéhoz hasonlóak.

tordai üveggyár

A Tordai Üveggyár 1921-ben alakult. Alapítói egy kolozsvári bank és Mendel Simon tordai bankár volt. Külföldi munkásokat hoztak német, lengyel, cseh, olasz földről. A munkahelyen új munkaerőt képeztek. 1929-ben már ötszáz-hatszáz munkással dolgoztak. Számukra lakótelepet hoztak létre lakásokkal, üzlettel, klubbal, sportteremmel. Ez a telep ma is ismert, Kolónia néven.

denevérek

Egy borzongatóan kellemesen érzés tölti el az erdélyi denevérész szakembereket, amikor megállnak Európa talán legnagyobb denevérkolóniája alatt. A Szolcsvai Búvópatakban a hosszúszárnyú denevér több mint 30 000-es kolóniája néma, élő szőnyegként borítja a barlang mennyezetét minden télen. A törpedenevérek szintén több tízezres egyedszámú csoportja a hosszúszárnyú denevér „szőnyeg” közelében található. De hibernál a barlangban még pár ezer közönséges denevér és pár száz nagy patkósdenevér is. Minden összevetve, a barlang teljes, több denevérfajból álló téli állománya elérheti a 100 000 egyedet.

Évszázadokkal ezelőtt az ételt a konyhában, családi környezetben készítették, melyet azonnal, frissiben el is fogyasztottak. A társadalom fejlődésével, idővel a falusi közösségek keretében, a társadalmi munkamegosztás révén új szakmák jelentek meg – hentes, pék, sörfőzőmester stb. –, akik az élelmiszerkészítéssel járó munka egy részét magukra vállalták. A folyamat tovább folytatódott és fokozódott a városok megjelenésével, növekedésével. Így egyre nagyobb mértékben áttértek helyi termelésről az ipari méretű termelésre, a friss ételek helyett pedig a tartósított élelmiszerek fogyasztására.